Elke vier jaar worden we door een onafhankelijk bureau onderzocht hoe wij op verschillende onderwerpen functioneren. Dat heet visitatie. In het voorjaar voerde het bedrijf Ecorys een maatschappelijke visitatie uit bij Zeeuwland. We kregen een mooi rapport terug. Hieronder leest u de reactie van directeur-bestuurder Marco van der Wel en Coby Traas, voorzitter van de raad van commissarissen.

In het voorjaar van 2023 heeft Ecorys een maatschappelijk visitatie uitgevoerd voor Zeeuwland over de periode van 2019 tot en met 2022. Hierbij is de nieuwe methodiek 7.0 gehanteerd. Eens in de vier jaar is de visitatie voor ons de gelegenheid om weer eens extra goed naar onszelf te kijken en een onafhankelijk bureau bij de belanghebbenden op te laten halen hoe er over ons wordt gedacht. Een visitatie is alleen zinvol als je er ook echt iets van kunt leren, maar het is vanzelfsprekend ook prettig terug te krijgen hoe Zeeuwland wordt gewaardeerd. Het rapport is voor ons herkenbaar en biedt bruikbare aanbevelingen voor de komende periode.

Even genieten
De recensie van Ecorys begint in ons eigen dialect: "D’a moge m’n hroâs op weze". En natuurlijk zijn we trots want we lezen mooie passages en die delen we hier graag. "De visitatiecommissie heeft een groot aantal gesprekken met belanghebbende gevoerd en kan dit vergelijken met tientallen andere corporaties. Er zijn zelden tot nooit zo weinig punten van kritiek geleverd als bij deze visitatie van Zeeuwland. Er gaat dus heel veel goed en dat is een compliment naar alle niveaus in de organisatie, van werkvloer, backoffice tot en met bestuur en toezichthouders".

Over de interne organisatie schrijft de commissie: "…De medewerkers van Zeeuwland hebben meer dan gemiddeld eigen waskracht om problemen op te lossen." In relatie tot de aanbeveling over onze cultuur van feedback geven, biedt dit een prima basis. Onze financiële sturing was aanleiding voor de passage: "Zeeuwland heeft het initiatief genomen om met Johan Conijn het driecompartimenten model te ontwikkelen. Daarmee is een instrument ontwikkeld, waarmee de corporatie aan de financiële knoppen kan draaien en de financiële effecten helder in beeld krijgt. En het is een goed instrument voor communicatie met de omgeving om afwegingen tussen de maatschappelijke doelen inzichtelijk te maken en zo te legitimeren. Daarmee geeft Zeeuwland een voorbeeld aan corporatieland." We zijn blij dat de commissie het driecompartimentenmodel heeft gewaardeerd. We hopen dat deze denkwijze een grotere rol zal krijgen in de financiële discussies in de sector.

En tenslotte over de windhoos die vorig jaar zomer ons werkgebied trof: "Zeeuwland had de situatie rondom de windhoos niet beter aan kunnen pakken. Mensen zijn snel ondergebracht, , de schade was snel hersteld, het netwerk is geïnformeerd en er is vanuit vertrouwen gehandeld. De belanghebbenden zijn stuk voor stuk positief over hoe Zeeland crisismanagement heeft gedaan. 29 Zeeuwland blinkt uit als maatschappelijk verbinder en in haar klantgerichtheid. Hierin is de corporatie een voorbeeld voor andere corporaties."

Zeeuwen mogen dan bekend staan als nuchtere en bescheiden mensen, maar deze recensie heeft ons geraakt. Vooral omdat onze klanten en belanghebbenden hiervoor de input hebben gegeven. Voor ons is het een teken dat we relevant zijn als woningcorporatie.

En leren
Allemaal prachtig natuurlijk, maar we willen altijd leren en beter worden. Gelukkig heeft de visitatiecommissie met het oog op toekomstige vraagstukken ook een aantal ontwikkelpunten meegegeven. We noemen ze en geven aan wat we er mee gaan doen.

  1. Voor het thema Welzijn & Zorg ligt er een grote opgave om gezamenlijk te komen met nieuwe passende oplossingen om thuis wonen mogelijk te blijven maken. Op dit thema zit voor Zeeuwland de komende jaren de belangrijkste leer- en ontwikkelopgave. Zoals wij ook in onze position paper hebben aangegeven, in exact deze bewoording, ligt hier inderdaad de belangrijkste opgave. In het najaar van 2023 gaan we hiermee aan de slag en het vormt een van de belangrijke aandachtsgebieden vanaf 2024. Het netwerk met partners zal worden aangesproken en uitgebouwd omdat we ons sterk realiseren dat we dit niet in ons eentje voor elkaar gaan krijgen.
  2. Besteed aan alle bewonerscommissies evenveel aandacht, en zorg ervoor dat ze allemaal dezelfde mogelijkheid tot contact met Zeeuwland ervaren. Bij deze aanbeveling hebben we niet direct het antwoord. We gaan daarom onderzoeken waar en welke bewonerscommissies op dit punt verbetering wensen zodat we weten waarop we verder gericht moeten investeren in de relatie met de bewonerscommissies. Daarnaast introduceren we in 2024 nieuw beleid rondom bewonerscommissies.
  3. Breid de visie op de belanghebbenden uit met het beoogde resultaat van nog uit te bouwen samenwerkingen. Er zijn samenwerkingspartners die nu op projectbasis werken en een meer strategische partner willen worden. Dit is een belangrijke aanbeveling die ons kan helpen de samenwerkingsrelatie met onze partners verder vorm te geven. Dit pakken we samen met de partners op. Gezien de grote vergrijzingsopgave die er ligt herkennen we de noodzaak het karakter van de samenwerking door te ontwikkelen naar een strategische partnerschap waarmee we, wat ons betreft, in meerjarenprogramma’s samen kunnen werken.
  4. Zeeuwland kan de dynamiek, voortgang en aanpassingen van ondernemingsstrategie nog meer communiceren naar haar samenwerkingspartners. Deze aanbeveling past erg bij het voorgaande en nemen we daarin mee.
  5. De cultuur van feedback geven kan nog laagdrempeliger. Het creëren van een imago als aantrekkelijke werkgever wordt steeds belangrijker in de Zeeuwse arbeidsmarkt, die onder druk komt te staan. Zeeuwland kent een familiecultuur. Dat heeft vele positieve kanten, maar dit is de achterkant daarvan. Een compliment uitdelen is daarin eenvoudiger dan kritiek geven. Toch is dat belangrijk en daar wordt ook aan gewerkt. De inspanningen om drempels te verlagen zetten we de komende periode door. We herkennen het belang van het imago van een aantrekkelijk werkgever. Uit metingen blijkt dat we hier hoog op scoren. De komende jaren zullen we in de samenwerking met de collega corporaties meer energie steken in arbeidsmarktcommunicatie om de mooie wereld van woningcorporaties, en vooral ook Zeeuwland, onder de aandacht te brengen.
We gaan aan de slag met onze ontwikkelpunten. Voor nu bedanken we Ecorys voor de goede en plezierige samenwerking en spreken af om over een jaar terug te kijken om vast te stellen welke stappen we in tussentijd hebben gemaakt.