Onze organisatie

Bij Zeeuwland werken zo'n 60 gemotiveerde en deskundige medewerkers. Wij zijn een eerlijke, transparante en maatschappelijke organisatie. Ook onze gedragscodes en ons toezicht is zo ingericht.

Onze organisatie bestaat uit:
  • afdeling klant & omgeving
  • afdeling strategie & middelen
  • staf

Als klant heeft u vooral contact met de medewerkers van afdeling klant & omgeving. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een huurcontract of het doorgeven van een reparatieverzoek. De afdeling strategie & middelen houdt zich voornamelijk bezig met het onderhoud van onze woningen, beleid en de financiële administratie. Afdeling staf richt zich op de ondersteuning van directie en de andere afdelingen.
De Raad van Commissarissen

De directeur-bestuurder van Zeeuwland is Chris Theuws. De directeur-bestuurder bepaalt het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De Raad van Commissarissen toetst het beleid aan de ondernemingsstrategie, aan de begroting en geeft advies aan de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen wordt benoemd na afronding van de voorgeschreven procedure van de Autoriteit Woningcorporaties. Elk lid treedt uiterlijk vier jaar na benoeming af en is dan herbenoembaar. Ieder lid kan maximaal een periode van acht jaar aaneengesloten deel uitmaken van de Raad van Commissarissen.

De leden:
U kunt de RvC-leden bereiken via info@zeeuwland.nl.

Mevrouw drs. J.A. Traas MBA
voorzitter, huurderscommissaris, bestuurder Zorggroep Ter Weel, aftredend per 31 december 2024 en opnieuw benoembaar.

Mevrouw M.L. de Goederen
vicevoorzitter, zelfstandig adviseur, aftredend per 17 september 2026 en niet opnieuw benoembaar.

De heer S. de Zeeuw
Concerncontroller Trivire, aftredend per 17 september 2026 en niet opnieuw benoembaar.

De heer ir. R.A.M.M. Gradus
ondernemer met bedrijf Farcha B.V., aftredend per 31 december 2024 en opnieuw benoembaar.

Mevrouw A.A.C.M. van den Hoek-Huijbregts
huurderscommissaris, lid raad van beheer bij een agrarische coöperatie, aftredend per 31 december 2027 en opnieuw benoembaar.

Integriteit en klokkenluiderregeling

Zeeuwland heeft een integriteitcode. De integriteitcode richt zich op drie hoofdthema's.

1. Hoe houden we onze relaties zakelijk?
2. Hoe gaan we privé om met bedrijfsmiddelen?
3. Hoe gaan we om met klanten, collega's en andere relaties?

Zeeuwland vindt het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van misstanden binnen de onderneming. Daarom is de klokkenluiderregeling opgesteld.

Deze regeling maakt het mogelijk dat iedere medewerker misstanden kan melden. Ook zorgt het ervoor dat we alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure behandelen én dat de medewerker die 'aan de bel trekt' (de klokkenluider) persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt.

De integriteitcode en klokkenluidersregeling kunt u onder publicaties downloaden.